Anunț de reziliere a contractului de delegare parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare al Comunei Costinești Nr. 6569/05.10.2018, Conform Act Adițional nr. 2/20.07.2021

Ca urmare a imposibilității desfășurării în condiții optime a activității de colectare, transport și depozitare a deșeurilor municipale de către SC LAUBAT SRL, de comun acord cu Primaria Costinești s-a încheiat actul adițional nr. 2/20.07.2021 la Contractul nr. 6569/05.10.2018 în vederea rezilierii contractului mai sus menționat.

Anunț de publicitate procedură proprie pentru achiziția serviciilor de salvare acvatică și de prim ajutor

Contractul are ca obiect organizarea serviciului de salvare acvatică pentru un număr de 6 posturi de Salvamar, o baze de salvare nautică şi un post de prim ajutor, conform prevederilor H.G. nr. 1136/2007 şi a O.U.G. nr. 19/2006.